LYNX sk, s.r.o.
Robotnícka 1,
036 01, Martin
Slovensko

Štatút Chránenej dielne

IČO: 47 846 275
IČ DPH: SK202 413 6092

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo úctu/kód: 4300051182/3100
IBAN: SK77 3100 0000 0043 0005 1182
SWIFT: LUBASKBX